משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים הוא הגוף הממונה על בטיחות בגז והגוף המפקח והאמון על נושא הגז הביתי.

לחברת סופרגז רישיון ספק גז שהוענק לה בהתאם לחוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט – 1989.

מטרת החוק להסדיר את רישוי ספקי הגז ואת בטיחות העיסוק בגז. הוראותיו המרכזיות של החוק עוסקות בחובה לבצע בדיקת תקינות למתקן גז של צרכן טרם תחילת אספקת הגז לצרכן; חובת ביצוע בדיקת תקינות תקופתית לכל צרכן גז אחת ל-5 שנים; חובת רישוי של ספק גז; חובה על מי שעוסק בעבודות גז לקבל רישיון לעבודות גז; אספקת גז לצרכן בעל חוזה בכתב בלבד (בתוקף להתקשרויות מ – 1.1.2008 ואילך בלבד); חובת עריכת ביטוח חבויות המעניק כיסוי בסכום של לפחות 5 מיליון דולר, אצל מבטח העומד בדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים. הביטוח יהיה תקף במשך כל תקופת הרישיון של הספק, ויכסה גם תביעות בשל אירועים בתקופת הרישיון שהוגשו לאחר מכן. סכום ההשתתפות העצמית לא יעלה על 1% מסכום הביטוח לאירוע.

תקן 158 הינו התקן הרשמי והעיקרי העוסק בתחום הגפ"מ ובין היתר מגדיר מהם התנאים ההנדסיים להתקנת צוברים ומתקני גז, מרחקי בטיחות נדרשים, אופן ביצוע בדיקות תקניות למערכות גפ"מ וכו'.

מתוקף סמכותו משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים מפקח על חברות גז, על מתקני גפ"מ ובדיקת התאמתם לדרישות התקן.

רכישת גז או התקנת מתקן גז באמצעות גורם בלתי מורשה מסכנת אתכם ואת סביבתכם, ואסורה בחוק.

רכישת גז או שירותים ממתקין או משווק גז פיראטי הינה מסוכנת ולא חוקית!

​בהתאם לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), תשמ"ט-1989, ולחוק המקרקעין (החלפת ספק גז בבית משותף) התשנ"א-1991, בבית משותף שבו מותקנת מערכת גז מרכזית, רשאים רוב בעלי הדירות המחוברים למערכת הגז, להחליט על החלפת ספק גז בכפוף להסכמה בכתב. לאחר החלפת הספק, לא יהיו בעל דירות הקשורות למערכת רשאים להתקין מתקן גז נפרד לדירתם. ספק הגז היוצא מחויב למכור את צובר הגז לספק הנכנס המעוניין בכך.

אם אתם מחוברים למערכת גז שכונתית הכוללת מספר בניינים, ואינכם מכירים את כל הצרכנים הקשורים אליה, תוכלו לבקש את פרטיהם מחברת הגז.

מחיר הגז-  ​בשנת 1995 הוסר הפיקוח על מחירי הגז, לרבות דמי שימוש קבועים עבור שימוש במערכת גז מרכזית, והם נקבעים כיום בהתאם לשיקולים מסחריים של חברות הגז.

בהתאם לתקנות הסדרים במשק המדינה, שפורסמו בפברואר 2015, ספקי גז יאפשרו עיון בעלויות ממוצעות של צרכניהם בעבור שירותי גז בתקופה המוגדרת בתקנות.

תשלומים לצרכן המחובר למערכת גז מרכזית –  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים העוסק בתשלומים עבור גז המסופק במערכת מרכזית, מסדיר בין היתר את הנושאים הבאים: ריבית פיגורים על חשבון שלא שולם במועדו, מקדמת מלאי, והסכום שניתן לגבות בעקבות הפסקת אספקת גז בשל אי תשלום החשבון.

מועדי אספקת מיכלי גז (בלונים) לצרכן – צו בדבר שירות אספקת גז קובע כי יש לספק לצרכן מיכל גז תוך 16 ימים מיום הדרישה, כאשר המרחק בין מחסן חברת הגז ובין מקום הצריכה הוא עד 50 ק"מ, ובמקרים אחרים – תוך 21 יום.

בעקבות פתיחת שוק הגז לתחרות, באפשרות כל צרכן לבדוק ולהשוות בין ספקי הגז, ולהחליף ספק גז בהתאם לתנאים המוצעים לו.

סגור לתגובות.