מטרת החוק להסדיר את רישוי ספקי הגז ואת בטיחות העיסוק בגז. הוראותיו המרכזיות של החוק עוסקות בחובה לבצע בדיקת תקינות למתקן גז של צרכן טרם תחילת אספקת הגז לצרכן
חובת ביצוע בדיקת תקינות תקופתית לכל צרכן גז אחת ל-5 שנים; חובת רישוי של ספק גז; חובה על מי שעוסק בעבודות גז לקבל רישיון לעבודות גז;
חובת עריכת ביטוח חבויות המעניק כיסוי בסכום של לפחות 5 מיליון דולר, אצל מבטח העומד בדרישות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.

סגור לתגובות.