תנאי שימוש – אלקטרה פאוור

נא קרא הסכם זה ("תנאי השימוש") בעיון לפני השימוש באתר האינטרנט (כהגדרתו מטה) של חברת אלקטרה פאוור (2019) בע"מ, ח.צ. 516077989 וכן חברות בנות ו/או חברות קשורות (להלן: "החברה"). 

אתר האינטרנט (כהגדרתו מטה) הינו אתר שמטרתו מתן שירותים שוטפים ללקוחות האתר. השימוש באתר האינטרנט מעיד על כך שקראת והבנת את תנאי השימוש ונתת את הסכמתך לתנאים אלה. הנך רשאי להשתמש באתר האינטרנט רק בהתאם לכללים המפורטים או מאוזכרים במסמך זה.

הנך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאים אלו (להלן: "תנאי השימוש") בכתובת: www.electra-power.co.il/תנאי שימוש/ .  תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לבעלי מגדר אחר.  

אם אינך מסכים לתנאי השימוש כהסכם המחייב אותך, אנא אל תשתמש באתר. לפיכך, למשתמש או למי מטעמו, לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של החברה על פי תנאי שימוש אלו. 


1. הגדרות

במסמך זה תהיינה משמעותם של המונחים הבאים כמצוין להלן:

 • "אתר האינטרנט" או "האתר" אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.electra-power.co.il  וכל תוכן או תכנים הכלולים בו (לרבות בלוגים).

 • "משתמש" או "משתמשים" מי שעושה או עושים שימוש כל שהוא באתר האינטרנט. 

 • "שימוש באתר" כולל אך לא מוגבל לכל גרסה קיימת ומעודכנת של האתר, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האתר.

 • "תוכן" או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon). 

2. מטרת האתר

 • מטרת האתר היא מתן מידע על החברה (מידע שיווקי וכללי, קשרי משקיעים וכיו"ב) וכן לאפשר לבצע הזמנות של מוצריה של החברה ומוצרים נלווים ואף לעקוב אחר הזמנות קודמות ועתידיות אשר בוצעו באמצעות האתר. בנוסף, האתר מאפשר במקרים מסוימים צפייה במעקב אחר צריכה, תשלום חשבונות, העברת בעלות, סידור הוראת קבע ועוד.

 • חלק מתכני האתר עליך ליצור חשבון משתמש על-ידי השלמת תהליך הרשמה. אתה האחראי הבלעדי לשמירה על סודיות סיסמתך. אתה מתחייב לא לחשוף את סיסמתך בפני כל גורם שלישי וכן ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בחשבונך, לרבות הזמנות, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. עליך להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בחשבונך.

 • תמונות, הדמיות, תשריטים, תרשימים, תוכניות, מפרטים, עיצובים, וכל הפרטים המופיעים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, ואינם מחייבים באופן כלשהו את החברה ו/או מי מטעמה.

3. זמינות האתר

 • החברה משקיעה מאמצים רבים בתחזוקת האתר ושמה לעצמה למטרה להבטיח את זמינותו. עם זאת, אין ביכולתנו להבטיח ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם, יהיו חפים מכשלים או יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית או תקלות.
 • לא תהיה למשתמש באתר כל טענה או דרישה כלפי החברה בכל הנוגע לאובדן, נזק או הפסד שייגרמו למשתמש, או לצד שלישי כלשהו, בגין סדירות האתר, זמינותו, תקינותו, תחזוקתו או כשלים שיתגלו בו. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה לא תישא באחריות לכך שהאתר לא יפעל או לא יהיה נגיש מכל סיבה שהיא, לרבות עקב תקלה או טעות שנבעו מפעולות החברה או מי מטעמה.

4.המוצרים והשירותים באתר

 • החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, מבלי ליידע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • עבור כל מוצר או שירות המוצע באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר או השירות לרבות מחירו בשקלים. ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, החברה רשאית להציע מוצרים ו/או שירותים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.
 • במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר.

5. מסירת פרטים לצורך יצירת קשר 

 • ייתכן כי במסגרת השימוש באתר תבחר להשאיר פרטים אודותיך על מנת שנציגי הקבוצה יוכלו לחזור אליך עם פרטים נוספים. במקרה כאמור, אתה נותן את הסכמתך כי נציגי הקבוצה יחזרו אליך גם באמצעות שיחה טלפונית.
 • לא תהיה למשתמש באתר המשאיר את פרטיו לצורך יצירת קשר כל טענה או דרישה או תלונה כלפי הקבוצה בכל הנוגע לפנייה טלפונית אליו, לרבות ביחס להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

6. הזמנות ומועדי אספקה

 • ביצוע הזמנות. המשתמש יוכל לבצע הזמנות מוצרים או שירותים באמצעות האתר ("הזמנה"). המשתמש יוכל להוסיף ל"סל הקניות" כל מוצר אשר קיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל המשתמש לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים מסל הקניות.
 • המשתמש יוודא כי כתובת מגוריו מצויה באזורי החלוקה למשלוחים, שכן אספקת הזמנות מתאפשרת רק באזורי חלוקה מסוימים.
 • בנוסף למחירי המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כפי שיקבעו על ידי החברה מעת לעת בגין אספקת המוצרים שבחר לרכוש וכפי שיופיעו במסך ביצוע ההזמנה.
 • עם כל ביצוע ההזמנה, המשתמש יתבקש לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון ("Check Box") כי קרא והינו מסכים לתנאי שימוש אלה ולמדיניות הפרטיות של האתר.
 • על המשתמש לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולהשוות אותו להזמנה אותה ביצע באתר, יש לפנות למוקד שירות הלקוחות (בטלפון שמספרו *3114 או 1-800-450016) בתוך 24 שעות מאספקת ההזמנה בכל מקרה שהמוצרים שסופקו אינם תואמים את המוצרים הכלולים בהזמנה כפי שבוצעה באתר או במקרה שישנה בעיה אחרת עם המוצרים שסופקו.
 • מועדי אספקה. ההזמנות יסופקו בהתאם לאמור בעמוד המוצר.
 • שינויים בהזמנות או ביטול מועד אספקה. לא ניתן לבצע שינויים בהזמנות לאחר ביצוע ההזמנה.
 • ביצוע הזמנה, סיכום הזמנה ותנאי תשלום. בתום הזמנה יופיע עמוד סיכום הזמנה ובו פירוט הפריטים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לרבות פרטי מחירים, מע"מ וכיו"ב. הסכום לחיוב של כל משתמש הינו בהתאם לסכום שיופיע בסיכום העסקה שתשלח למשתמש לאחר ביצוע העסקה.
 • ביטול הזמנה. המשתמש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים שאינם פסידים* אשר הוזמנו באתר ככל שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 ותקנותיו, באמצעות הודעה שתימסר לחברה באמצעות האתר ו/או בכתב לכתובת הגביש 8 נתניה או למייל בכתובת: service@electra-power.co.il ו/או המוקד הטלפוני שמספרו *3114 או 1-800-450016. בהודעת הביטול יש לציין שם ומספר ת"ז. אם הודעת הביטול נמסרת באופן טלפוני, יש לציין גם את מספר ההזמנה.
 • *מוצרים פסידים – מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקן ללקוח אחר או מוצרים שערכם יאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר לעוסק, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם.

7. הגבלת אחריות 

 • החברה אינה אחראית בין באופן ישיר או עקיף לתוכן המתפרסם באתר ולכל נזק שעלול להיגרם למשתמש או לצדדים שלישיים בעקבות שימוש באתר, בין היתר לנזקים הנובעים מהסתמכות על המידע המופיע באתר; הנובעים משימוש באתר; נובעים מתקלות טכניות באתר או של ספקי האינטרנט; נזקים הנובעים ממעשה, מחדל או רשלנות של ספקים. המשתמש מצהיר בזו שידוע לו שהוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה באתר ו/או בשימוש בשירותי החברה.
 • כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו של המשתמש ובאחריותו הבלעדית.
 • החברה אינה מתחייבת ששירותי אתר האינטרנט לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה.
 • השירות מסופק לך "כמות שהוא" ("As Is") ולפי זמינותו ("As Available") ללא כל התחייבות ו\או מצג ו\או אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או מכללא ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין השירות ו/או אתר האינטרנט, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיך. החברה אינה מבטיחה כי השירות ו/או אתר האינטרנט יענו על דרישותיך או כי פעולת אתר האינטרנט תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת כל אחריות, לרבות אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר האינטרנט. החברה לא תהא אחראית, בין אם לפי דיני החוזים, לפי דיני הנזיקין (לרבות בעוולה של רשלנות) או בכל אופן אחר, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בשל נזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים וכל אובדן או נזק להכנסות עסקיות, אובדן רווחים או מוניטין, ונתונים או תיעוד שאבדו או ניזוקו, אשר נגרם לכל אדם, אשר נובע ו/או נוגע ו/או קשור לכל שימוש באתר האינטרנט, אפילו אם החברה הייתה מודעת על האפשרות שנזקים כאלה ייגרמו.
 • אתה מאשר כי לאחר שקראת והבנת את תנאי השימוש בכלל ותנאי הגבלת האחריות בפרט, קיבלת על עצמך את תנאי הגבלת האחריות המהווים חלק מתנאי השימוש, וכי הנך מודע לכך שתנאים אלה מהווים חלק מהותי מההסכם מתנאי השימוש ואתה מאשר כי הדבר נלקח על-ידך בחשבון בהחלטתך לקבל על עצמך את תנאי השימוש.
 • למען הסר ספק מובהר כי אין בתנאי הגבלת האחריות המפורטים בסעיף ‎7 זה בפרט או בתנאי השימוש בכלל כדי לגרוע מאחריותה של החברה על פי כל דין.

8. הקניין הרוחני של החברה ורישיון השימוש של הלקוח

 • כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט (כולל כתבות ומאמרים), קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת) הקיימים באתר האינטרנט ו/או מצורפים, קשורים ו/או מתייחסים לאתר, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באתר האינטרנט ו/או או בקשר אליו ו/או בכל תוכן או תכנים הקשורים בו, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש באתר בהתאם לתנאיו של הסכם זה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין אם על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהחברה, לפי העניין ובכפוף לתנאי ההסכמה (ככל שתינתן).
 • רכיבי תוכנה ותוכן של צד ג', לרבות קוד פתוח ו-CC, יהיו כפופים לרישיונות מטעם אותו צד ג'.
 • מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, אתה מסכים שלא: (א) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (ב) להשתמש באתר האינטרנט לכל מטרה לא חוקית, לא מוסרית או בלתי מורשית.
 • ככל שתשלח לחברה הערות, הצעות או חומרים הנוגעים לפיתוח, עיצוב ו/או קידום אתר האינטרנט, עלינו להבהיר שלא תהיה זכאי לכל תמורה בגין כל שימוש של החברה בהם, ואתה נותן בזאת רישיון בלתי-הדיר וכלל-עולמי לחברה לעשות שימוש בכל הצעה כאמור.

9. התחייבויות המשתמש

 • בעצם השימוש באתר אתה מתחייב לעשות שימוש הוגן וסביר באתר ובשירותים המוצעים בו ולא לבצע כל שימוש הפוגע באתר, בחברה ו/או במשתמשים אחרים ויכולתם לעשות שימוש באתר או בשירותים. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הינך מתחייב כדלהלן: (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא לפגוע בכל דרך שהיא בזכויות צד שלישי, לרבות פגיעה בפרטיות, בזכויות קניין רוחני או כל זכות אחרת; (ד) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ה) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ו) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים  (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ז) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ח) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי, פוגעני ו/או מזיק; (ט) לא לבקר באתר ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש באתר תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (י) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים באתר ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (י"א) לא לעשות כל שימוש באתר באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק באתר ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של האתר ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהאתר ו/או קוד המקור; (י"ב) לא להכביד על השירות ו/או השרת של האתר ו/או גישה של כל משתמש לאתר. השימוש באתר כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש באתר; (י"ג) לא להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא, ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם לרבות תכנים מסחריים או פרסומיים.
 • אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרה של תנאי מתנאי השימוש.

10. שירותים ומשאבים חיצוניים

 • ככל שהשירות מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם, דיוקם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הנך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. החברה אינה מציגה מצגים ו/או נותנת הבטחות ו/או המלצות ולא תהיה לה כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'.  אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים (Links), אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.
 • האמור בסעיף ‎10.1 לעיל, הינו לרבות ביחס למידע מאתר הבורסה הישראלית לניירות ערך – מאיה –  TASE, משרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת מנהל המערכת שהינם צדדים שלישיים לחברה (להלן: "צד ג'"). החברה אינה מתחזקת או מספקת מידע ישירות לצד ג' ואינה אחראית על דיוק המידע באתר צד ג'. החברה אינה מתחייבת ואין לה התחייבויות ביחס למידע הכלול באתר צד ג'.
 • במידה ומוצגות באתר יצירות שבבעלותך ו/או תכנים שלדעתך פוגעים בפרטיותך ו/או הינם פוגעניים ו/או מהווים דיבה, הנך מוזמן ליצור קשר עם החברה בבקשה להסירו בכתובת: pniyot@electra-power.co.il תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן אכן יימצא כפוגעני הוא יוסר על ידינו ותשלח אליך הודעה בעניין.

11. שינויים באתר האינטרנט, הפסקת השירות ותמיכה

 • על החברה לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של אתר האינטרנט.
 • החברה תוכל לשנות מעת לעת את האתר, לרבות מבנה האתר, היקפו, זמינותו וכל היבט אחר הכרוך בו, לרבות הסרת שירות קיים והוספת שירותים נוספים – שינוי כאמור לא יחייב מתן הודעה כלשהי מצד החברה. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט, בשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו, בשל שדרוג מערכות החברה, הוספת או גריעת תכנים או כל שינוי שהחברה תראה לנכון לעשותו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור, או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 • החברה עושה מאמצים על מנת לשמור על תקינות אתר האינטרנט על מנת שתהנה ותפיק תועלת רבה מהשימוש בה. במידה שנודע לך על שגיאה או טעות כלשהי באתר האינטרנט, אנא הודע לנו באמצעות דואר אלקטרוני: pniyot@electra-power.co.il . אין ביכולת החברה להבטיח שכל תקלה תבוא על פתרונה והחברה עומדת לרשותך בכל בעיה פרטנית.

12. סיום ההתקשרות

 • החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם משתמש או לחסום את המשתמש מלבצע פעולות, אם קיים חשש להפרת תנאי השימוש או לשימוש לא מורשה. החברה לא תהיה חייבת בהתרעה מראש אך תודיע למשתמש מייד עם החסימה באמצעות אתר האינטרנט או דואר אלקטרוני.
 • החברה רשאית להפסיק בכל עת את מתן השירות או לבצע בו שינויים, כולו או מקצתו.

13. שונות

 • על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב-יפו יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה.
 • הסכם זה מייצג את מלוא ההסכמה בנוגע לשירות ובקשר לנושא הסכם. אם ייקבע כי הוראה כלשהי אשר נכללת בהסכם זה אינה ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תנוסח מחדש אולם רק ככל הנחוץ על מנת לעשותה להוראה ניתנת לאכיפה.
 • החברה תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את תנאי השימוש או לבטל את חלקם ובמקרה זה יהיו הם בתוקף כלפי המשתמשים, עם הטמעתם באתר האינטרנט. החברה תפרסם הודעה על כל שינוי מהותי באתר ו/או בדואר אלקטרוני. באחריותך להתעדכן בשינויים שיחולו, אם יחולו, מעת לעת בתנאי השימוש. כל המאפיינים החדשים אשר יועמדו לרשותך באתר נכון לתאריך שבו האתר עודכן לאחרונה, יוכפפו באופן אוטומטי להסכם זה. המשך השימוש שלך באתר לאחר כל שינוי כאמור לעיל, יהווה אות להסכמתך לשינוי זה.
 • החברה תהיה רשאית להעביר ו/או להמחות, בכל עת, את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש לצד שלישי.
 • שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות
 • הוראות סעיפים ‎7 , ‎8, ‎9.2, ‎10- ‎13 להסכם זה ימשיכו לחול לאחר סיומו של הסכם זה, מכל סיבה שהיא.
 • אי מימוש זכויותיה של החברה  על פי תנאי השימוש אין משמעו כי החברה מוותרת עליהן.
 • החברה רשאית להסב הסכם זה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אתה אינך רשאי להסב ו/או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 • אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

14. פרטי התקשרות

 אלקטרה פאוור (2019) בע"מ, הגביש 8 נתניה pniyot@electra-power.co.il


עודכן לאחרונה: 22.5.24_

מאמרים

כל היתרונות בשימוש בגז טבעי

כידוע, בשנים האחרונות מבצע המשק הישראלי מעבר לשימוש בגז טבעי, הן משיקולים סביבתיים, הן משיקולים כלכליים, והן משיקולים של עצמאות אנרגטית עקב גילויי מרבצי הגז של העשור האחרון. חברתנו גאה להימנות על חלוצות ומובילות המעבר לגז טבעי במגזרי המשק השונים, ולהעמיד לרשות לקוחותיה פתרונות מתקדמים, נקיים וחסכוניים יותר. לפניכם סקירה על יתרונותיו של הגז הטבעי […]
יאיר לוי | מנהל מערכות מידע
קרא עוד

רפורמת החשמל בישראל – מה אתם צריכים לדעת כצרכנים בשנת 2024

בשנים האחרונות הצטרפו בתי אב רבים בישראל אל רפורמת החשמל, והחלו לקבל את החשמל שלהם מספקיות פרטיות כמו אלקטרה פאוור. משפחות אלו נהנות מחיסכון לא מבוטל בהוצאות החשמל השנתיות, ומהטבות נוספות בהתאם למסלולים ולספקית שעימה בחרו לעבוד. בשורות הבאות נביא מספר עובדות שחשוב לצרכנים לדעת בשנת 2024. עלייה בתעריפי החשמל בפברואר 2024 הדבר הראשון שחשוב […]
קרא עוד

כיצד לחסוך בהוצאות החשמל בקיץ

הוצאות החשמל בקיץ הן חלק בלתי מבוטל מהעלויות החודשיות של המשפחה הישראלית, ומגיעות למאות שקלים בחודש ולעיתים אף למעלה מכך. לכן, חשוב לדעת שהתנהלות חכמה בהפעלת המכשירים השוטפת, לצד מספר פעולות התייעלות, יכולה בהחלט להוביל לחיסכון משמעותי בהוצאות. בשורות הבאות יובאו מספר המלצות בנושא. חימום המים בבית המשאב הטבעי הזמין ביותר בארצנו היא כמובן השמש, […]
קרא עוד